O nas

CELE STOWARZYSZENIA

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej, zwłaszcza w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi.
 2. Propagowanie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
 3. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa.
 4. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta, dzielnicy lub osiedla oraz pracowników zakładów pracy.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości u dzieci.
 6. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 7. Organizacja i wspieranie akcji charytatywnych.
 8. Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom.
 9. Propagowanie i rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 10. Upowszechnianie i propagowanie wszelkich form wypoczynku służącemu rozwojowi sprawności i kultury fizycznej.
 11. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży.
 12. Ochrona i promocja zdrowia.
 13. Ratownictwo i ochrona ludności.
 14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 15. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.
 18. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe w zakresie określonym od 1-17.